Opšte odredbe

Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem berzanska-akademija.com servisa. Servis koji se nalazi na internet adresi https://www.berzanska-akademija.com (u daljem tekstu: Servis) predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža privredno društvo BDD TRADEWIN24 AD ul. Bulevar Mihajla Pupina 115v/7, 11070 Novi Beograd, Srbija, matični broj: 21437298 PIB: 111178289 (u daljem tekstu: Kompanija).

Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Servisa i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Kompanije i svakog pojedinačnog korisnika Servisa. Kompanija omogućava korišćenje Servisa, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja, Cenovnikom i Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti, koji su sastavni delovi ovih Uslova korišćenja (u daljem tekstu, zajednički: Uslovi).

Pristupom ili korišćenjem Servisa, posetioci odnosno korisnici pristaju na odredbe Uslova, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Kompanijom kao pružaocem usluge informacionog društva.

Pristupom sadržajima Servisa, svaki posetilac izjavljuje da je pročitao ove Uslove i da je pristao na njih.

Poslovanje Kompanije putem ovog Servisa regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonom o zaštiti potrošača, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.

Kompanija je posvećena očuvanju i primeni prava na privatnost, zaštiti podataka o ličnosti, kao i autorskih prava, a u svemu tome prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Servis nije zamena za profesionalnu edukaciju, niti za obrazovanje koje je regulisano obrazovnim sistemima Republike Srbije (osnovno, srednje opšte, srednje stručno, posle srednjeg koje nije visoko, visoko obrazovanje i sl.).

Sve informacije koje se iznose u okviru Kursa, a koje se tiču nekih konkretnih numeričkih podataka (kao što su cene instrumenata, vrednosti tehničkih pokazatelja i slično), a koje su podložne promeni tokom vremena, treba da budu korišćene isključivo u informativne i edukativne svrhe, dok se njihove vrednosti moraju proveriti u realnom vremenu, odnosno kada polaznik kursa odluči da počne sa trgovanjem.

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Servisa, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja za takvo uklanjanje.

Integritet servisa

Servis je prevashodno namenjen pružanju usluge informacionog društva kojom se posreduje u neformalnoj edukaciji i informisanju.

Sadržaj na Servisu je dostupan samo i isključivo kao digitalni sadržaj, koji se ne isporučuje na trajnom nosaču zapisa.

Tekstovi, komentari i drugi unosi koje lica ostavljaju na bilo kom delu Servisa (komentari u lekcijama i komentari prilikom ocenjivanja kurseva) moraju biti tačni i ispravni. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo lice koje je podatak unelo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva. Ispravnost podrazumeva gramatičku i pravopisnu ispravnost.

Sve vremenske odrednice i rokovi, kao i vremenska zona i neradni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.

Svako korišćenje Servisa u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa Uslovima, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Kompanija i kršenjem zaključenog ugovora.

Korisnik samostalno bira lozinku prilikom registracije i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje Servisa putem pristupnih podataka. Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećem licu. Korisnik može obavestiti Kompaniju ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.

Svako kopiranje, umnožavanje i deljenje, kako video tako i ostalih sadržaja Kursa podleže materijalnoj i krivičnoj odgovornosti fizičkog ili pravnog lica koje je izvršilo date radnje, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Kompanija će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja, u skladu sa propisima Republike Srbije:

na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, bez da utiče na eventualno obezbeđenje dokaza;

za potrebe vođenja bilo kog sudskog postupka na zahtev suda, javnog tužioca ili advokata, dostaviti podatke (koje poseduje) o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava.

Kompanija putem Servisa prenosi elektronske poruke koje su joj predate od strane korisnika usluga informacionog društva, ali ni na koji način: ne inicira njihov prenos, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u sadržaju poruka ili dokumenata, niti odabira primaoca prenosa.

Kompanija zadržava pravo izmene, ukidanja (bilo privremeno bilo trajno) bilo kog elementa Servisa, usluga informacionog društva koje pruža, kao i sadržaja odnosno unosa, bez obzira na to ko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.

Opis servisa

Kompanija putem Servisa pruža uslugu informacionog društva. Servis je namenjen posredovanju između lica koja putem Servisa objavljuju Kurseve i onima koji Kurseve pohađaju (u daljem tekstu: Polaznici). Naziv Polaznik, u smislu ovih Uslova ne označava bilo kakvu titulu ili akademsku odrednicu ili pravni status, već samo Polaznika Kursa.

Servis je namenjen posredovanju u edukaciji koja se odvija putem Kurseva koji kreatori Kurseva postavljaju na Servis i tako ga čine dostupnim Polaznicima.

Servis omogućava korisnicima Servisa pristup Kursevima postavljenim od strane Predavača, isključivo uz naplatu.

Kurs se sastoji iz video ili audio sadržaja organizovanog po pojedinačnim lekcijama, kao i propratnog materijala u vidu dokumenata (kao što su: literatura, skripte, linkovi, različite vežbe i testovi, u daljem tekstu: prateći materijal) koji mogu da prate lekciju. Svaki Kurs je zasebna celina.

Servis omogućava svojim registrovanim korisnicima da ga koriste kao platformu za pohađanje kurseva, samo u okviru tehničkih funkcionalnosti Servisa dostupnih u momentu njegovog korišćenja. U tom smislu Kompanija može dodavati ili oduzimati pojedine funkcionalnosti Servisa, odnosno funkcionalne celine u okviru Servisa prema sopstvenoj poslovnoj politici. Izmenom funkcionalnosti Servisa se ne menjaju ovi Uslovi i pravni odnosi koji su njima uspostavljeni.

Vrste korisnika

Korisnicima usluga koje putem Servisa pruža Kompanija smatraju se posetioci, registrovani korisnici, kao i Polaznici.

Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi Servisu u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na Servis ili plaćanja bilo kakve naknade. Posetilac može da se upozna sa ponudom kurseva, opisom svakog pojedinačnog Kursa, nazivima pojedinačnih oblasti Kursa, kao i trajanjem Kursa.

Kompanija ne ograničava vrstu lica u pogledu mogućnosti korišćenja Servisa.

Predavači

Predavač je pravno lice koje se registrovalo kao Predavač na Servisu pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja.

Predavač može postavljati i objavljivati kreirani sadržaj – audio i/ili video Kurs odnosno pojedine lekcije, i prateći materijal, odnosno organizovati Kurs i prateći materijal po lekcijama, i koristiti ostale dostupne funkcionalnosti Servisa u skladu sa ovim Uslovima.

Predavač zadržava sva autorska i srodna prava na svom Kursu. Predavač garantuje da je vlasnik odnosno nosilac svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na Servis.

Predavač se obavezuje da adekvatno i blagovremeno odgovara na postavljena pitanja Polaznika.

Predavač samostalno određuje naziv, sažeti opis i kategoriju u kojoj se Kurs objavljuje. Servis omogućava Predavaču uvid u podatke o naplati kao i statističke podatke o posećenosti Kursa, kao što su statistika i pregled stanja kurseva i prodaje, izveštaj iznosa naknada sa pripadajućim parametrima.

Postavljanjem Kursa na Servis, Predavač bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Kompaniju da Kurs promoviše, bilo oglašavanjem, stavljanjem Kursa na akciju, promotivnim popustom ili na drugi način na koji Kompanija oceni da je pogodan.

Naplata kursa

Kompanija od Polaznika vrši naplatu pretplate na Servis putem dostupnih načina plaćanja, kao što je uplata na račun Kompanije.

Cena za aktuelni period pretplate je navedena na početnoj stranici i na svim drugim stranicama po potrebi na Internet adresi https://www.berzanska-akademija.com .

Na iznos pretplate Polaznik ne plaća PDV iz razloga što Kompanija nije u sistemu PDV-a.

Fakturisanje (izdavanje fakture od strane kompanije):

Polaznici

Polaznik je fizičko ili pravno lice ili preduzetnik koje se registrovalo kao Polaznik na Servisu pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja.

Polaznik se na Servis može registrovati putem svoje adrese elektronske pošte – potvrdom na verifikacioni link i tom prilikom bira korisničku lozinku.

Svakom pojedinom prijavom na Servis, Polaznik dobija pristup svom nalogu na Servisu i svim Kursevima dostupnim u momentu početka pretplate. Polaznik može da podesi svoj nalog u okvirima dostupnih funkcionalnosti podešavanja. Za vreme trajanja pretplate Polaznik može preuzimati prateći materijal Kurseva, postavljati pitanja Predavačima, postavljati komentare, a sve u skladu sa dostupnim opcijama.

Plaćanje pretplate se, pored ostalog, vrši klikom na opciju “kreiraj uplatnicu” koja kreira PDF popunjen nalog za plaćanje sa podacima o Polazniku, koji je Polaznik dužan da izmiri u roku od 7 kalendarskih dana od dana naručivanja Kursa na ovaj način.

Polaznik ostvaruje pravo da pristupi Servisu i posećuje Kurseve, za vreme trajanja pretplate, odmah nakon što Kompanija evidentira plaćanje pretplate.

Trajanje pretplate počinje da se računa od momenta kada Kompanija Polazniku dodeli pristup Servisu.

Polazniku prestaje pravo pristupa Servisu istekom pretplate.

Polaznik može istovremeno pohađati odnosno posećivati više Kurseva.

Polaznik može isti Kurs (odnosno lekcije) posećivati više puta.

Polaznici mogu ostvariti popust na nadoknadu za Kurseve prema procentu propisanom Pravilima partnerskog marketing (Affiliate) programa koja se primenjuju u momentu realizacije popusta.

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

Kompanija vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

Kompanija može, u skladu sa zakonom i Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Servisa. Ove podatke Kompanija može da koristi kako bi imala informacije kojima bi poboljšavala svoju uslugu informacionog društva i Servis, i dodatno ih usmerila i prilagodila posetiocima i Korisnicima.

Kompanija ne prikuplja podatke o platnoj kartici, osim podataka čije prikupljanje je zahtevano od strane procesora platnih kartica. Takođe, Kompanija ne prikuplja podatke Korisnika o platnoj kartici. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica čiji je Nivo 1 provajder platnih usluga, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama provajdera. Ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Kompaniji ili trećim licima.

Sva opšta akta Kompanije moraju biti u skladu sa Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko neki opšti akt Kompanije nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe navedenog Pravilnika.

Obaveštavanje

Korisnik je saglasan da mu Kompanija može periodično slati obaveštenja koja se odnose na kupljeni Kurs i lekcije koje ga čine, kao i obaveštenja koja se tiču Servisa, Kompanije, kao i reklamna obaveštenja.

Reklamacije

Kako Kompanija pruža uslugu informacionog društva odnosno isporuke digitalnog sadržaja, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju.

Lice koje ima svojstvo potrošača (korisnik – Polaznik) pristankom na ove Uslove se izričito saglašava i potvrđuje da gubi pravo na odustanak od ugovora, s obzirom na to da Kompanija putem Servisa vrši isporuku digitalnog sadržaja (koji se ne isporučuje na trajnom nosaču zapisa) i to izvršenje isporuke započinje tek posle prethodne izričite saglasnosti i potvrde date prilikom zaključenja ovog ugovora, odnosno pristankom na ove Uslove.

Usluga informacionog društva koju Kompanija pruža je u potpunosti izvršena, jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti kupca Kursa (Polaznika) da Kurs kupi.

U skladu sa članom 36 tačka 13 Zakona o zaštiti potrošača (“SL. glasnik RS”, br. 800/2021) kupac je upoznat na izuzetak od prava na odustanak od ugovora.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, TradeWin24 AD Beograd je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice

Izjava o konverziji

All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Autorsko pravo

Kompanija je nosilac autorskog prava i prava intelektualne svojine na Servisu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa. Servis može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika Servisa, poslovnih partnera, oglašivača i besplatnog sadržaja. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Servisu Kompanije. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Servisa, ili Servisa u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Kompanije kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Kompanije i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Ništa u ovim Uslovima se ne može tumačiti kao prenos bilo kog autorskog prava sa Predavača i/ili Kompanije na Polaznika.

Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem Servisa učinilo javno dostupnim.

Kršenje autorskog prava, u bilo kom obliku i obimu, podleže zakonskoj odgovornosti prekršioca.

Zabranjene aktivnosti

U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti koja je nedozvoljena, ili zabranjena na Servisu:

Kriminalne ili deliktne aktivnosti, uključujući dečiju pornografiju ili erotiku, prevare, distribuciju pornografskog sadržaja, distribuciju ili uživanje droge, kockanje, uznemiravanje, uhođenje, “spam“, piramidalne šeme, Ponzi šeme, slanje virusa ili drugih štetnih datoteka, kršenje autorskih prava, povredu patenta ili krađu poslovne tajne;

Oglašavanje korisnicima ili nuđenje da kupe ili prodaju bilo koje proizvode ili usluge preko neovlašćenih, ili nedozvoljenih načina korišćenja Servisa;

Zaobilaženje, ili izmena, pokušaj da se zaobiđe, ili izmeni, ili podsticanje, ili pomaganje drugim osobama da zaobiđu, ili izmene neku od bezbednosnih tehnologija ili softvera koji su deo Servisa;

Falsifikovanje zaglavlja TCP/IP paketa, ili bilo kog dela informacija u zaglavlju u bilo kojoj objavi, ili na bilo koji drugi način korišćenje Servisa za slanje izmenjenih, prevarantskih, ili pogrešnih informacija koje identifikuju izvor;

Aktivnosti koje uključuju korišćenje virusa, botova, crva, ili nekih drugih računarskih kodova, datoteka, ili programa koji prekidaju, uništavaju, ili ograničavaju funkcionisanje računarskog softvera ili hardvera, ili na drugi način dozvoljavaju neovlašćeno korišćenje, ili pristup računaru, ili računarskoj mreži;

Mešanje u pristup Servisu bilo kog korisnika, hosta ili mreže;

Prekrivanje ili zamagljivanje oglašavanja preko banera na stranici profila korisnika, ili bilo kojoj stranici Servisa preko HTML/CSS-a, ili na neki drugi način;

Uključujući HTML, CSS, ili neko drugo kodiranje na stranici profila korisnika, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve skrivene, ili na drugi način potajno sadržane kodove u poslatom sadržaju koji nije povezan sa prirodom poslatog sadržaja;

Bilo koje automatsko korišćenje sistema, ali ne ograničavajući se na korišćenje skripti za slanje slika, ili video zapisa;

Mešanje, prekidanje ili kreiranje nepotrebnog opterećenja Servisa, ili na mreži, ili uslugama povezanim sa Servisom;

Imitiranje, ili pokušaj imitacije pravnog ili fizičkog lica;

Korišćenje pristupnih podataka ili korisničkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku, ili odavanje lozinke trećim licima, ili dozvola trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov;

Prodaja, ili prenos korisničkog profila na neki drugi način;

Korišćenje informacija dobijenih iz Servisa kako bi se maltretiralo, zlostavljalo, ili povredilo neko lice, i pokušaj da se to uradi;

Nedozvoljeni komercijalni oglas na korisničkom profilu, ili prihvatanje uplate, ili bilo čega što ima vrednost od trećih lica u zamenu za obavljanje komercijalnih aktivnosti preko neovlašćenog, ili nedozvoljenog korišćenja Servisa u ime te osobe;

Brisanje, ili drugi načini izmene obaveštenja o autorskim pravima, žigovima, ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na korisničkom sadržaju, osim ako je to sadržaj koji korisnik postavlja;

Korišćenje meta oznaka, ili drugog skrivenog teksta, ili metapodataka pomoću Kompanijskog imena, žiga, URL adrese, ili naziva proizvoda bez prethodne izričite dozvole Kompanije;

Pokušaj da se ispita, skenira, ili testira ranjivost bilo kog dela Servisa, ili prekrše bilo koje bezbednosne mere, ili mere provere identiteta;

Prikupljanje, ili skladištenje ličnih podataka o drugim korisnicima bez njihove izričite dozvole;

Imitiranje, ili lažno predstavljanje povezanosti sa nekim licem, preko unapred poslatog teksta, ili drugog oblika socijalnog inženjeringa, ili drugi vidovi prevare;

Korišćenje Usluga na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim zakonima i odredbama, ili povreda Servisa, ili bezbednosti mreže.

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti, i korisnički sadržaj koji je povezan sa Servisom. Kompanija može istražiti sva prijavljena kršenja svojih Smernica i drugih prijava, i može preduzeti bilo koje pravne ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. Kompanija će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje Smernica, odnosno kršenje zakona. Kompanija zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na: uklanjanje korisničkog profila i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Kompanije koje lice koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova. Korisnik koji, po oceni Kompanije, prekrši ove Smernice ili druge odredbe ovih Uslova, gubi pravo na bilo kakvu isplatu.

Ograničenje od odgovornosti

Korisnici Servis koriste isključivo na sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Kompanija ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Tekstovi (komentari), fotografije, audio, video i drugi sadržaji koje korisnici postavljaju, moraju biti tačni i ispravni. Za tačnost na taj način unetih podataka, odgovaraju lica koja su ih unela. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora, odnosno ličnog iskustva. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi lice koje je unos izvršilo.

Registracijom na Servis lica ne stiču bilo koji pravni status, već pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljuju i tvrde da imaju onaj pravni status koji su prilikom registracije na Servis naveli. Kompanija ne odgovara za istinitost podataka u pogledu pravnog statusa koji dostavljaju treća lica, niti za posledice koje lažno prikazivanje takvog statusa može da proizvede.

Kako Kompanija putem Servisa prenosi elektronske poruke (digitalni sadržaj) koje su joj predate od strane korisnika usluga informacionog društva, ali ni na koji način: ne inicira njihov prenos, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u sadržaju poruka ili dokumenata, niti odabira primaoca prenosa, to Kompanija nije odgovorna za sadržaj poslate poruke i njeno upućivanje.

Kompanija nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Kompanija nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.

Servis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema.

Ovde navedena ograničenja od odgovornosti odnose se na svu i svaku štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede prava koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Jurisdikcija i rešavanje sporova

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, kao i drugi važeći propisi Republike Srbije.

Na sve sporove do kojih može doći između Kompanije i korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi odnosno pravo Republike Srbije, isključujući primenu pravila o rešavanju sukoba nadležnosti. Kompanija i korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležnost za rešavanje sporova imaće isključivo sudovi u Republici Srbiji, odnosno Privredni sud u Beogradu za pravna ili Prvi osnovni sud u Beogradu za fizička lica, osim u slučaju potrošačkog spora sa državljaninom Republike Srbije, kada se nadležnost određuje u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Kompanija ni na koji način ne posreduje niti učestvuje u bilo kom sporu koji može nastati između korisnika Servisa, osim ako zakonom nije vezana kao nužni suparničar.

Završne odredbe

Kompanija ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i poslati e-mail svim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.

Ukoliko već registrovani korisnik u navedenom roku ne da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje Uslova), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima. Ukoliko već registrovan korisnik izričito (klikom na link za neprihvatanje Uslova) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestao korisnički status, da se gase sva dosadašnja prava i dospevaju sve eventualno neizmirene obaveze, te će uspostavljeni ugovorni odnos biti prekinut po prethodnim Uslovima korišćenja. Stupanjem novih Uslova na snagu, ne diraju se stečena prava korisnika.

Ovi Uslovi počinju da se primenjuju danom njihovog objavljivanja na internet stranici Servisa.

Ovi Uslovi korišćenja su sačinjeni na srpskom jeziku, ali mogu biti prevedeni i na druge jezike. U slučaju postojanja prevoda, pravno dejstvo proizvodi samo verzija koja je na srpskom jeziku.

Svaki odštampani primerak ovih Uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu i ne može mu se osporiti pravna validnost ili dokazna snaga.

U Beogradu, dana 15.09.2021.

Objavljeno dana 01.10.2021.